วัฒนธรรมทั่วไป - หน้า 4

คำศัพท์และวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนที่พูดภาษาสเปน

ความหลากหลายและศัพท์ทางวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาสเปน พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของภาษาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองและภูมิภาคที่พูดภาษาสเปน.ภาษาสเปนพูดได้มากกว่า 500 ล้านคนใน 5 ทวีป อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นภาษาเดียวกัน แต่ผู้พูดภาษาสเปนบางคนก็ใช้มันในลักษณะเดียวกัน.ตัวแปรศัพท์หมายถึงการแสดงออกคำวลีและเสียงที่แตกต่างกันที่ใช้ในภาษาเพื่ออ้างถึงสิ่งเดียวกัน.คุณลักษณะทางภาษาเหล่านี้ใช้โดยชุมชนของผู้พูดที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางสังคมภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม.  ตามคำจำกัดความนี้การใช้พจนานุกรมแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคโดยอาศัยการพัฒนาของการตั้งค่าที่แตกต่างกันในการใช้คำศัพท์.ตัวอย่างของคำศัพท์ในเม็กซิโกอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาและสเปน- รถในเม็กซิโกและอาร์เจนตินาเรียกว่ารถยนต์ในรถยนต์ของเวเนซุเอลาและในรถยนต์สเปนหรือในรถยนต์.- รถบัสในเม็กซิโกเรียกว่ารถบรรทุก, ไมโครหรือมินิบัส ในอาร์เจนตินาเรียกว่าแบบรวมหรือแบบบอนด์ ในเวเนซุเอลาเรียกว่ารถบรรทุกและในสเปนเรียกว่ากัวกัวหรือไมโคร.- เงินในเม็กซิโกเรียกว่าผ้าขนสัตว์ varus หรือธนบัตร ในอาร์เจนตินาเรียกว่าเงินหรือเส้นใหญ่ ในเวเนซุเอลาคำว่าเงินหรือของจริงนั้นถูกใช้และในสเปนมีการกล่าวถึงพาสต้า.- เด็กในเม็กซิโกเขารู้จักกันในชื่อเด็กชายหรือเด็กชาย...

การจำแนกค่านิยมสากลและตัวอย่าง

ค่าสากล เป็นคุณค่าที่ใช้กับมนุษย์ทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงแหล่งกำเนิดทางสังคมชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม คุณค่าถือว่าเป็นสากลเมื่ออยู่นอกเหนือกฎหมายและความเชื่อ ค่อนข้างจะถือว่ามีความหมายเหมือนกันสำหรับทุกคนและไม่แตกต่างกันไปตามสังคม.คำจำกัดความของคุณค่าสากลและการดำรงอยู่ของมันคือการคาดเดาภายใต้การศึกษาในสังคมศาสตร์เช่นปรัชญาคุณธรรมและมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเป็นความเชื่อที่ต่อต้านการมีอยู่ของค่าสากล เสนอว่าค่าไม่สามารถเป็นสากลได้เนื่องจากมีการรับรู้แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม.ดัชนี1 ค่าสากลคืออะไร?2 คุณค่าสากลในสาขาที่แตกต่างกันของสังคมศาสตร์2.1 ปรัชญา2.2 สังคมวิทยา2.3 จิตวิทยา3 Shalom Schwartz's Theory of Human Values3.1 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่า4 จำแนกตาม Schwartz4.1...

คำจำกัดความของค่าล่วงพ้น Max Scheler และตัวอย่าง

มันถูกเรียกว่า ค่ายอดเยี่ยม สำหรับหลักการพื้นฐานเหล่านั้นที่เหมาะสมกับมนุษย์ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการก้าวข้ามกาลเวลา ขอบคุณค่าเหล่านี้บุคคลสามารถให้สภาพแวดล้อมที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณสังคมและเศรษฐกิจของสังคม.ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของมนุษย์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศใด ๆ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของบุคคลและความต้องการและผลประโยชน์ส่วนรวม. ในทำนองเดียวกันการบำรุงรักษาค่ายอดเยี่ยมแนะนำการตัดสินใจที่ถูกต้องเมื่อดำเนินการร่วมกันหรือการริเริ่มใด ๆ ; ดังนั้นการละเมิดหรือกำจัดค่าเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายทางสังคมและความทุกข์ยาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้จำเป็นต้องปกป้องหลักการเหล่านี้ผ่านทางการศึกษา.ดัชนี1 คำจำกัดความ2 ค่ายอดเยี่ยมตาม Max Scheeler2.1 ค่าไม่สัมพันธ์กัน2.2 จริยธรรมสองรูปแบบ2.3 การมีชัยของค่านิยมและความสัมพันธ์กับสี3 ตัวอย่างของค่ายอดเยี่ยม3.1 พีระมิดอธิบาย4...

ค่านิยมทางจริยธรรมลักษณะความแตกต่างกับค่านิยมทางศีลธรรมและตัวอย่าง

ค่านิยมทางจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีลักษณะโดยการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะชี้นำผู้คนให้ทำหน้าที่อย่างเพียงพอในความสัมพันธ์กับสังคมโดยไม่ตกไปสู่การปฏิบัติหรือการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามโดยตรงหรือโดยอ้อม.จริยธรรมเป็นสาขาของปรัชญาที่อุทิศให้กับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและคุณธรรม จากการไตร่ตรองเกี่ยวกับคุณธรรมแต่ละคนควรสามารถสร้างเกณฑ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกหรือผิดสิ่งที่ถูกต้องทางสังคมและสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งที่อาจเป็นอันตราย. ค่านิยมทางจริยธรรมคือค่าที่ปลูกฝังตลอดการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลและมักจะสอนที่บ้านในสถานที่ของการศึกษาและ / หรือในสภาพแวดล้อมที่บุคคลพัฒนาโดยทั่วไป.โดยทั่วไปทัศนคติที่ได้รับจากการนำไปปฏิบัติหรือไม่ของค่าเหล่านี้จะได้รับเป็นผลมาจากรูปแบบพฤติกรรมดังต่อไปนี้; ตัวอย่างเช่นหากเด็กเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นในบ้านที่มีค่านิยมทางจริยธรรมสูงและได้รับการสอนผ่านการกระทำในชีวิตประจำวันเด็กจะมีแนวโน้มที่จะประพฤติตนในลักษณะเดียวกัน.คุณค่าเหล่านี้สามารถรับรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยแต่ละคนตั้งแต่เมื่อวิเคราะห์คุณธรรมแต่ละคนสามารถปลอมแปลงความคิดเห็นที่แตกต่างกันของสิ่งที่ถูกหรือผิดตามเกณฑ์ส่วนบุคคลของพวกเขา.ค่านิยมทางจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนเพราะพวกเขากำหนดพฤติกรรมของพวกเขาและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงกำหนดวิธีการกระทำและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น.ค่านิยมทางจริยธรรมที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความภักดีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.ดัชนี1 ลักษณะ1.1 ทุกวัน1.2 อุปกรณ์เสริม1.3 สวัสดิการส่วนบุคคล1.4 รุ่นเกียร์1.5 ญาติหรือสัมบูรณ์2 ความแตกต่างกับค่านิยมทางศีลธรรม3 ตัวอย่างของค่านิยมทางจริยธรรม3.1 ความรับผิดชอบ3.2...

ลักษณะค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมและ 19 ตัวอย่าง

ค่า สังคมวัฒนธรรม เป็นชุดของกฎระเบียบหลักการและความเชื่อที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม.พวกเขาเรียนรู้อย่างอดทนตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อพวกเขาปลูกฝังภายในนิวเคลียสของครอบครัวซึ่งเป็นการติดต่อครั้งแรกที่แต่ละคนมีกับสังคม ต่อมาพวกเขาก็ยังเรียนรู้ตลอดชีวิตจนถึงระดับที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ในสังคม.ด้วยวิธีนี้คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่เพียงพอกับคนในกลุ่มทางสังคมวัฒนธรรมเดียวกันนั่นคือการแบ่งปันความเชื่ออุดมคติและหลักการเดียวกัน.ค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของความต้องการเนื่องจากพวกเขาให้ความหมายกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพราะพวกเขาอนุญาตให้ระบุสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ของคนตามค่าที่หลอมรวมระหว่างวัยเด็ก.ตัวอย่างเช่นในช่วงวัยรุ่นคุณมีความเป็นไปได้ในการโต้ตอบกับกลุ่มต่าง ๆ มีความเชื่อต่างกันและมีความเป็นไปได้ในการเลือกกลุ่มที่คุณต้องการ.10 ตัวอย่างค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรม1- เคารพประเพณีคุณค่านี้หมายถึงความเคารพที่ปลูกฝังตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่มีชีวิตอยู่ ตัวอย่างของประเพณีคือการเต้นรำการทำอาหารและการเฉลิมฉลอง. 2- รักชาตินี่คือคุณค่าที่อ้างถึงความเคารพและความซาบซึ้งของสัญลักษณ์ประจำชาติทั้งสอง (เช่นธงเสื้อคลุมแขนและเพลงชาติ) รวมถึงวีรบุรุษของแต่ละประเทศ ค่านี้แชร์โดยผู้คนจากประเทศเดียวกัน. 3- ความรักต่อครอบครัวคุณค่านี้แสดงถึงความซาบซึ้งและความเสน่หาที่มีอยู่ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มันคือความรักที่เสียสละ. 4- ศาสนาในระหว่างกระบวนการของการขัดเกลาทางสังคมครอบครัวปลูกฝังในศาสนาที่เด็กจะต้องเติบโต นี่อาจเป็นคริสเตียน...

ลักษณะค่านิยมทางศาสนาความสำคัญและตัวอย่าง

ค่านิยมทางศาสนา พวกเขาเป็นหลักการทางจริยธรรมและพฤติกรรมทั้งหมดที่คนใช้ตามศาสนาที่เขาปฏิบัติ ค่าดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับค่าสากลซึ่งเป็นตัวอย่างของทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องในสังคม ค่านิยมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในตำราศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนา.ในทางตรงกันข้ามมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหรือไปถึงความคลั่งไคล้ของศาสนาเพื่อให้บุคคลสามารถใช้ค่าทางศาสนาบางอย่างในชีวิตของเขา คนจำนวนมากที่ไม่มีศาสนาที่ชัดเจนสามารถนำชีวิตทางวิญญาณที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและถูกต้องทางศีลธรรม. อันที่จริงแล้วความเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือพระเจ้าหลายคนยังคงรักษาความเชื่อของตนเองและดำเนินชีวิตภายใต้หลักการทางจิตวิญญาณแห่งความดี ค่านิยมทางศาสนามีรากฐานมาจากความเข้าใจความเคารพการให้อภัยผู้อื่นและตนเอง. นอกจากนี้ค่านิยมประเภทนี้มีการใช้ร่วมกันในหลาย ๆ ศาสนาแม้ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็แสวงหาเป้าหมายเดียวกันนั่นคือพฤติกรรมที่ถูกต้องของมนุษย์เพื่อที่จะมีชีวิตที่กลมกลืนและไปถึงพระเจ้า.ดัชนี1 ลักษณะ1.1 พวกเขาไม่ได้ถูกกำหนดโดยสังคม1.2 คล้ายกับค่าสากล1.3 พวกเขาพยายามปรับเปลี่ยนความรู้สึกชั่วร้ายของมนุษยชาติ2 ความสำคัญ2.1 การทำความเข้าใจผู้อื่นและตนเอง2.2 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดและอนาคต2.3 ช่วยในการตัดสินใจที่ดี 3...

ประเภทและตัวอย่างของค่านิยมทางการเมือง

ค่านิยมทางการเมือง พวกเขาคือค่าที่แต่ละคนมีซึ่งช่วยให้เข้าใจนโยบายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตามแนวคิดนี้ค่านิยมทางการเมืองคือสิ่งที่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสนับสนุนอุดมการณ์เฉพาะ แนวคิดนี้ได้รับการแก้ไขตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยการเกิดขึ้นของความคิดใหม่ ๆ. แนวทางของ Harold Lasswell และ the แถลงการณ์คอมมิวนิสต์ ปัจจัยของมาร์กซ์นั้นมีสองปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเมืองและการรับรู้ วิธีการที่คนรับรู้การเมืองมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิธีการที่เขาเห็นคุณค่าของมัน. ดัชนี1 ประเภท1.1 Freedom1.2 อธิปไตย1.3 ความปลอดภัย1.4 ความเท่าเทียมกัน1.5 ความมั่งคั่ง2 ตัวอย่าง2.1...

ค่านิยมส่วนบุคคลลักษณะการฝึกอบรมความสำคัญและตัวอย่าง

ค่าส่วนบุคคล คือสิ่งที่กำหนดและจัดวางบุคคลภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ได้มาจากการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลและจิตโดยรวม.ค่าเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมโดยการศึกษาเฉพาะที่แต่ละคนมีและอาจมีความโน้มเอียงทางพันธุกรรม ประมาณว่าด้วยค่านิยมส่วนบุคคลบุคคลสามารถนำไปสู่การดำรงอยู่ที่สอดคล้องกัน. มันคือการแสวงหาว่าการดำรงอยู่นี้มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลและบุคคลนั้นจัดการให้กลายเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงบวกภายในชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา การมีค่าส่วนบุคคลที่มั่นคงสร้างขึ้นจากการพัฒนาของการตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อเผชิญกับความยากลำบากและเอาชนะพวกเขา.ความสุขคือเป้าหมายที่สำคัญของการดำรงอยู่และสามารถทำได้โดยการตระหนักรู้ในตนเองซึ่งจะถูกกำหนดโดยความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชื่อมโยงชีวิตของพวกเขากับค่านิยมส่วนบุคคล.ดัชนี1 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม2 ลักษณะของค่าส่วนบุคคล2.1 ยั่งยืน2.2 ค่าสัมบูรณ์2.3 Ductile2.4 ความพึงพอใจ2.5 อินทรีย์2.6 สามารถซ้อนกันได้2.7 ดีเยี่ยม2.8 ความแตกต่าง2.9 คอมเพล็กซ์3 พวกเขาก่อตัวอย่างไร?3.1 Deontology and...

ค่านิยมองค์กรลักษณะการใช้งานความสำคัญและตัวอย่าง

ค่านิยมองค์กร พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนดังนั้นผลผลิตที่สูงภายในองค์กร ความขยันหมั่นเพียรการเรียนรู้การฝึกฝนและการวิจารณ์ตนเองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร.ค่าเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อหรือวิธีการดำเนินการขอบคุณที่ บริษัท หนึ่งสามารถแยกความแตกต่างจากที่อื่นแม้ว่าทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของภาคเดียวกันหรือทุ่มเทให้กับสิ่งเดียวกัน. เมื่อพิจารณาว่าค่านิยมองค์กรเป็นพื้นฐานใน บริษัท จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในองค์กรมีความชัดเจนอย่างแน่นอนว่าคุณค่าเหล่านี้คืออะไรและผ่านเส้นทางที่พวกเขาสามารถพัฒนาได้สำเร็จ.เพื่อให้ค่านิยมองค์กรมีผลกระทบเชิงบวกที่แท้จริงภายใน บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันและเข้าใจโดยสมาชิกทั้งหมดขององค์กร มิฉะนั้นพวกเขาจะเป็นเพียงคำพูดที่จะไม่มีอิทธิพลชัดเจนต่อผลลัพธ์ของ บริษัท.ดัชนี1 ลักษณะของค่านิยมองค์กร1.1 มีความชัดเจน1.2 มีความเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของ บริษัท1.3 เป็นฐานในการตัดสินใจ1.4 พวกเขาเป็นแรงจูงใจ1.5 สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ2 กิจกรรมที่มีการใช้งาน2.1 การวางแผนโปรแกรมการฝึกอบรม2.2...